ردکردن این

اپلیکیشن اختصاصی
توسن موتور

راهنمای نصب، راه اندازی و استفاده از اپلیکیشن

آیفون / آی او اس

بــرای نصــب اپلیکیشــن توســن میتوانیــد بــه وبســایت توســن بــه آدرس www.TosanMotors.com مراجعـه کنیـد یـا Motors Tosan را بـرای سیسـتم عامـل اندرویــد در play Google و بــرای سیســتم عامــل iOS در iApps جســتجو نماییــد.

اندروید

بــرای راه انــدازی اپلیکیشــن بــه نــام کاربــری و رمــز عبــور نیــاز داریــد؛ بــا تمـاس بـا شـرکت توسـن و ارسـال تصویـر سـند مالکیـت و مـدارک فـردی مالـک موتورسـیکلت میتوانیــد نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود را دریافــت نماییــد.